naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
historie DD
kroužky
projekty
Krok do života 1
Robinson Klenčí
Robinson Stod
doklady k přijetí dítěte do ZDVOP Robinson
Standardy kvality SPOD 
dokumenty
GDPR
informace
úřední deska
naši sponzoři
akce + fotogalerie
naše Hesinka
napište nám
autor stránek

naše město
 

kroužky


ZÁJMOVÉ KROUŽKY

V DD pracují tyto kroužky : 
1) Výtvarný
2) Polytechnický
3) Zahradnický
4) Hudebně - dramatický
5) Kroužek dovedných rukou
6) Hudební a výtvarný kroužek - tyto kr. pracují v 5. RS v Horšovském Týně.

Děti v našem DD mají možnost navštěvovat všechny jmenované kroužky zcela spontánně a dle své svobodné volby. Činnost kroužků není stanovena pevnými časovými termíny, ale je předem naplánována po vzájemné dohodě s dětmi v týdenním programu výchovně vzdělávací činnosti.
Z toho vyplývá, že se na kroužcích setkáváme v době, kdy děti o tuto činnost projevují největší zájem.

1.VÝTVARNÝ KROUŽEK
Výchovné cíle: 1) Rozvoj jemné motoriky
                      2) Rozvoj vkusu
                      3) Rozvoj estetického cítění u dětí
                      4) Vést děti k pečlivosti a trpělivosti dokončit započaté dílo
                      5) Práce s různými druhy barev
                      6) Využívání různorodých technik ve VV

Do tohoto kroužku je zapojeno zhruba pět dětí ze čtvrté RS. Jejich práce jsou
vystaveny v prostorách DD a některé z nich jsou posílány do různých výtvarných soutěží.

2. POLYTECHNICKÝ KROUŽEK
Výchovné cíle : 1) Vést děti k samostatnosti
                      2) Motivovat děti k vytrvalosti u zadané práce a mít radost z vykonané práce
                      3) Umět si samostatně vyrobit výrobek
                      4) Rozvíjet tvůrčí myšlenky a umět je dotáhnout ke zdárnému konci

V polytechnickém kroužku pracují chlapci z druhé a třetí RS. Hoši se podílejí na opravách nábytku v DD, venkovních laviček, učí se také opravovat jízdní kola a provádějí údržbu úklidového nářadí.

3. ZAHRADNICKÝ KROUŽEK
Výchovné cíle : 1) Naučit děti zacházet se zahradnickým nářadím
                      2) Vést děti k zahradnickým pracím (setí, pletí, zalévání, okopávání)
                      3)Pečovat o pokojové květiny
                      4)Mít radost z vykonané práce

V zahradnickém kroužku pracují děti ze všech RS v dětském domově. Pečují o místní zahrádku, pěstují zeleninu a pokojové rostliny.

4. HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KROUŽEK
Výchovné cíle: 1) V dětech probudit zájem o hudbu v souvislosti s jejich celkovou orientací
                         ve světě a na principu dětské hry.
                      2) Uvolňování dětské motoriky, rozvíjení hudební pozornosti - paměť,
                          představivost, rytmus, tempo, dynamika, smysl pro tonalitu.
                      3) Sjednocovat kolektivní zpěv a kultivovat všechny hudební projevy dětí.
                      4) Osvojení si písní, instrumentální a vokální skladby, hudebně pohybové hry.
                      5) Získávat správné pěvecké návyky.
                      6) Naučit děti rozlišovat mluvní a zpěvní projev, zvuky kolem sebe a hudební
                          tóny, zpěv čistý a falešný, barvu tónů různých hudebních nástrojů.
                      7) Nácvik hudebně - dramatických pásem - Vánoce, Velikonoce, Den dětí.

V hudebně - dramatickém kroužku pracují děti z 1. a 4. RS. K hudebním činnostem využíváme dětské popěvky, říkadla, písně o přírodě, skladby s vyhraněnou konkrétní společenskou funkcí (ukolébavka, pochod, valčík ).
Výsledky tohoto kroužku jsou zúročeny v podobě hudebních vystoupení, zejména pro domažlické penziony.

5. KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU
Výchovné cíle: 1) Rozvoj jemné motoriky
                      2) Estetické cítění, pečlivost
                      3) Dokončit započaté dílo
                      4) Práce s textilem, papírem, přírodninami, hlínou
                      5) Výrobky ze slaného a perníkového těsta

V kroužku dovedných rukou pracují děti z 1.RS. Jejich výrobky je možné shlédnout ve všech prostorách DD. Se svými pracemi se zapojují do různých výtvarných soutěží. Mnohé jejich výrobky dělají radost babičkám a dědečkům v penzionu v Domažlicích.

Děti z 5.RS v Horšovském Týně jsou zapojeny do kroužku výtvarného a hudebního.

Výchovné cíle : 1) Využívání různorodých technik ve VV
                      2) Vést děti k pečlivosti a trpělivosti dokončit započaté dílo
                      3) Práce s různými druhy barev
                      4) Rozvoj vkusu a estetického cítění
                      5) Rozvoj jemné motoriky
                      6) Osvojení si písní lidových i umělých, hudebně pohybových her
                      7) Uvolňování dětské motoriky
                      8) Rozvoj hudební pozornosti - paměť, představivost, rytmus, tempo
                      9) Hra na zobcové flétny
                      10) Nácvik hudebních vystoupení na Vánoce a Velikonoce

Do obou kroužků jsou zapojeny všechny děti. Jejich výtvarné práce zdobí prostory budovy. Se svými výrobky se zúčastňují soutěží zájmových uměleckých činností DD.
Děti, které jsou aktivně zapojeny do výtvarných kroužků a kroužku hudebně dramatického se každoročně zúčastňují přehlídky zájmových uměleckých činností dětí z DD.


 

náš facebook

naši sponzoři

sociální automobil

Hafík

Robinson

Robinson

Krok do života 1